فست فود 7 شب

پیتزا و ساندویج

شعبه یک

فردیس ، کانال غربی بعد از
تقاطع قریشی

تلفن :
026-36549661
026-36549663

شعبه دو

فردیس ، بین فلکه سوم و چهارم ،
بین خیابان 39 و 41 جدید

تلفن :
026-36500378
026-36500397

موقعیت ما